• vin. iul. 12th, 2024

SOCIALISTUL.RO

Schimbarea e tot mai aproape!

SUMMIT-UL ȘEFILOR DE STAT ȘI/SAU GUVERNUL G-77 + CHINA PENTRU „PROVOCĂRI ACTUALE DE DEZVOLTARE: ROLUL ȘTIINȚEI, TEHNOLOGII ȘI INOVAȚII”

ByRedactia

sept. 25, 2023

Havana Cuba

15 și 16 septembrie 2023

DECLARAȚIA DE LA HAVANA PRIVIND „PROVOCĂRI ACTUALE DE DEZVOLTARE: ROLUL ȘTIINȚEI, TEHNOLOGIEI ȘI INOVAȚII”

Noi, șefii de stat și de guvern ai țărilor membre ale Grupului celor 77 + China, ne întâlnim la Havana, Cuba, pe 15 și 16 septembrie 2023, în cadrul Summitului Grupului privind provocările actuale de dezvoltare: Rolul științei, tehnologiei și inovației, convinși de necesitatea imperativă de a acționa împreună, reafirmăm deplina noastră aderență la spiritul, principiile și obiectivele Grupului celor 77 + China.

De asemenea, ne reafirmăm angajamentul de a consolida unitatea și solidaritatea Grupului pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și consolida rolul în contextul internațional actual. Ratificăm respectul deplin pentru scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și ale dreptului internațional.

Regretăm profund pierderea de vieți omenești și de proprietăți în urma recentelor fenomene naturale care au afectat Libia și Marocul. Transmitem sincerele noastre condoleanțe popoarelor și guvernelor respective și familiilor și prietenilor victimelor din ambele națiuni.

Constatăm cu profundă îngrijorare că principalele provocări generate de ordinea economică internațională inechitabilă actuală pentru țările în curs de dezvoltare au ajuns astăzi la cea mai acută expresie datorită, printre altele, a efectelor negative persistente ale pandemiei de COVID-19, în ciuda faptului că OMS a ridicat urgența de sănătate publică de interes internațional (PHEIC) din cauza COVID-19; tensiuni geopolitice; măsuri coercitive unilaterale și crize multiple actuale, inclusiv crize economice și financiare; fragilitatea perspectivelor economice globale; creșterea presiunii asupra alimentelor, energie; deplasarea oamenilor; volatilitatea pieței; inflația; ajustare monetară; povara tot mai mare a datoriei externe; creșterea sărăciei extreme; creșterea inegalităților în interiorul și între țări; și efectele negative ale schimbărilor climatice, pierderii biodiversității, deșertificării, furtunilor de nisip și praf și degradării mediului, precum și decalajele digitale, fără nicio foaie de parcurs clară pentru a aborda aceste probleme globale.

Ne exprimăm, de asemenea, îngrijorarea profundă cu privire la îmbolnăvirea, decesul și perturbarea socio-economică continuă și devastările cauzate de pandemia de COVID-19, care a exacerbat și mai mult inegalitățile puternice în și între țări și regiuni, cu un impact disproporționat asupra țărilor în curs de dezvoltare. Această situație subliniază urgența consolidării solidarității globale și a cooperării internaționale cu țările în curs de dezvoltare și a sprijinului pentru acestea pentru a preveni, pregăti și răspunde la pandemii și alte urgențe de sănătate, ținând cont de lecțiile învățate din pandemia COVID-19.

Subliniem necesitatea urgentă a unei reforme cuprinzătoare a arhitecturii financiare internaționale și a unei abordări mai incluzive și mai coordonate a guvernanței financiare globale, cu un accent mai mare pe cooperarea între țări, inclusiv prin creșterea reprezentării țărilor în curs de dezvoltare în procesul decizional și politici globale, foruri de elaborare, care vor contribui la îmbunătățirea capacităților țărilor în curs de dezvoltare de a accesa și dezvolta știința, tehnologia și inovarea.

Reiterăm convingerea fermă că toate statele și părțile interesate trebuie să se dedice colectiv realizării dezvoltării globale și cooperării „câștig-câștig” pentru dezvoltarea științifică și tehnologică, bazată pe consultări ample, contribuții comune și beneficii comune, ceea ce poate aduce enorme beneficii pentru toate țările și toate părțile lumii în construirea unei comunități cu un viitor comun pentru umanitate.

Respingem impunerea de legi și reglementări cu impact extrateritorial și toate celelalte forme de măsuri economice coercitive, inclusiv sancțiuni unilaterale împotriva țărilor în curs de dezvoltare, și reiterăm necesitatea urgentă de a le elimina imediat. Subliniem că astfel de acțiuni nu numai că subminează principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite și în dreptul internațional, dar constituie si un obstacol serios în calea progresului științei, tehnologiei și inovării și pentru realizarea deplină a dezvoltării economice și sociale, în special în țările în curs de dezvoltare.

În plus, subliniem că măsurile coercitive unilaterale au impact negativ și devastator asupra exercitării drepturilor omului, inclusiv a dreptului la dezvoltare și a dreptului la hrană. Astfel de măsuri împiedică, de asemenea, accesul țărilor afectate la asistență medicală, ajutor umanitar și provizii și active deținute la nivel național.

Respingem monopolurile tehnologice și alte practici neloiale care împiedică dezvoltarea tehnologică a țărilor în curs de dezvoltare. Statele care dețin monopol și dominație în domeniul Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor, inclusiv internetului, nu trebuie să folosească progresele Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor ca instrumente pentru a reține și suprima dezvoltarea economică și socială legitimă.tehnologia altor state. Facem apel la comunitatea internațională să promoveze un mediu deschis, echitabil, incluziv și nediscriminatoriu pentru dezvoltarea științifică și tehnologică.

Observăm cu îngrijorare că, la jumătatea implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, lumea, în special țările în curs de dezvoltare, rămân departe de a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Mai observăm că știința, tehnologia și inovarea au fost identificate ca factori de transformare pentru a accelera progresul în atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă și că implementarea lor strategică ar putea rezolva și minimiza diferențele dintre Obiective și ținte și recunoaștem că transferul de tehnologie către dezvoltarea țările vor fi esențiale pentru a intensifica și accelera punerea în aplicare a Agendei 2030.

Subliniem rolul important al științei, tehnologiei și inovării ca piloni, facilitatori și catalizatori pentru a sprijini creșterea susținută, incluzivă și durabilă, accelerând implementarea integrală a Agendei 2030 și a Agendei de acțiune Addis Abeba și, în acest context, reafirmăm necesitatea pentru luarea deciziilor politice la toate nivelurile pentru a crea un mediu internațional propice dezvoltării științei, tehnologiei și inovării și să ia în considerare, în primă instanță, cunoștințele științifice disponibile și inovarea, precum și utilizarea și promovarea de abilități și cunoștințe locale, afro-descendente și autohtone.

Reafirmăm Agenda 2005 de la Tunis pentru Societatea Informațională, care a recunoscut nevoile speciale și specifice de finanțare ale țărilor în curs de dezvoltare și promovăm o aliniere strânsă între procesul Summit-ului Mondial privind Societatea Informațională și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, subliniind contribuțiile transversale ale tehnologiile informației și comunicațiilor la Obiectivele de dezvoltare durabilă, în special eradicarea sărăciei în toate formele și dimensiunile ei, și observând că accesul la tehnologiile informației și comunicațiilor a devenit, de asemenea, un indicator și o aspirație de dezvoltare în sine.

De asemenea, solicităm o aliniere strânsă între procesul Summit-ului mondial privind societatea informațională și Agenda de acțiune de la Addis Abeba și alte rezultate ale proceselor interguvernamentale relevante, inclusiv Pactul global digital și Summit-ul viitorului. Suntem de acord să lucrăm pentru o poziție puternică și concertată a G-77 și a Chinei pentru a ne asigura că procesul de revizuire generală a Summit-ului mondial pentru societatea informațională (WSIS+20), Pactul global digital și Summit-ul viitorului contribuie, printre altele. lucruri, la atingerea dezvoltării durabile și la închiderea decalajului digital dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.

Reiterăm că Agenda de la Tunis și Declarația de principii și Planul de acțiune de la Geneva vor stabili principiile directoare ale cooperării digitale.

Recunoaștem oportunitatea pe care o oferă știința, tehnologia și inovația pentru a se bucura deplin de toate drepturile omului de către toți oamenii, inclusiv dreptul la dezvoltare. Îndemnăm la progrese în incluziunea digitală, precum și la atingerea egalității de gen și a împuternicirii tuturor femeilor și fetelor și la consolidarea accesului și participării lor depline, echitabile și semnificative în aceste domenii, inclusiv participarea femeilor la procesele științifice și tehnologice, ca un modalitate de a elimina decalajul digital de gen, de a aborda riscurile și provocările derivate din utilizarea tehnologiilor și de a garanta că beneficiile acestora sunt disponibile pentru toată lumea, inclusiv pentru femei și fete.

Suntem de acord asupra necesității de a investi mai mult în știință, tehnologie și inovare și de a lansa inițiative la toate nivelurile pentru dezvoltarea resurselor umane în aceste domenii. Subliniem importanța formulării de strategii care să vizeze combaterea exodului de creiere a resurselor umane specializate pregătite în țările din Sud. Suntem de acord să promovăm în continuare interesul tinerilor pentru studiile științifice, inclusiv în sfera educațională.

Ne reafirmăm angajamentul față de colaborarea științifică deschisă și echitabilă și recunoaștem contribuția importantă a științei deschise la dezvoltarea de soluții pentru a aborda provocările globale. În acest sens, încurajăm măsuri pentru promovarea încorporării dovezilor științifice în procesele de elaborare a politicilor.

Recunoaștem contribuțiile importante pe care cunoștințele produse de activitățile de cercetare și inovare le pot aduce la elaborarea unor politici publice mai bune, precum și necesitatea de a consolida colaborarea și schimburile între factorii de decizie și comunitățile științifice și tehnologice în acest scop.

Încurajăm promovarea managementului guvernamental bazat pe știință și inovare, atât la nivel național, cât și la nivel local, precum și includerea acestei perspective în strategiile naționale de dezvoltare ca elemente integrale și transversale. De asemenea, solicităm consolidarea ecosistemelor de știință și inovare care conectează guvernele naționale și locale, sectoarele public și privat, mediul academic, centrele de cercetare și societatea civilă, ținând cont de legislația și contextele naționale.

Ne exprimăm disponibilitatea de a sprijini extinderea modelelor de știință deschisă la toate nivelurile, pentru a garanta accesul cetățenilor la rezultatele cercetării și la informații științifice, astfel încât știința și cunoașterea să fie la îndemâna tuturor.

Pledăm pentru dezvoltarea și utilizarea științei, tehnologiei și inovației într-un mod etic și responsabil, precum și pentru consolidarea și extinderea infrastructurii pentru cercetare și dezvoltare.

Recunoaștem că drepturile de proprietate intelectuală ar trebui să contribuie la promovarea inovației tehnologice în moduri care să promoveze bunăstarea socială și economică, ținând cont de legile naționale și îndemnăm la aplicarea, acolo unde este cazul, a flexibilităților consacrate în obligațiile legale internaționale relevante privind proprietatea intelectuală.

Recunoaștem contribuția științei la dezvoltarea de tehnologii și soluții inovatoare pentru a avansa către modele de producție și consum mai durabile. În acest context, îndemnăm ca țările în curs de dezvoltare să li se asigure mijloacele necesare de implementare pentru a-și consolida capacitățile științifice și tehnologice. Mai observăm necesitatea de a crește gradul de conștientizare cu privire la dezvoltarea durabilă și stilurile de viață, în conformitate cu angajamentele cuprinse în Agenda 2030. În acest sens, ne angajăm să promovăm în continuare legături strânse și parteneriate între factorii de decizie politică.

De asemenea, recunoaștem contribuția științei, tehnologiei și inovației la dezvoltarea industrială a țărilor în curs de dezvoltare și ca sursă fundamentală de creștere economică, diversificare economică și adăugare de valoare.
Facem apel la promovarea noilor cercetări, dezvoltarea și transferul tehnologiilor necesare și accesul la tehnologiile existente în domeniile alimentației și nutriției, sănătății, apei și salubrității și energiei, pentru a contribui la eradicarea sărăciei sub toate formele ei și dimensiuni și pentru realizarea unei creșteri economice susținute, incluzive și echitabile, bunăstării umane și dezvoltării durabile.

Remarcăm rolul central al guvernelor, cu contribuția activă a părților interesate din sectorul privat, societatea civilă, mediul academic și instituțiile de cercetare, în crearea și susținerea unui mediu favorabil la toate nivelurile, inclusiv a cadrelor de reglementare și guvernanță care să permită, în conformitate cu prioritățile naționale, pentru a promova știința, inovarea, antreprenoriatul și diseminarea cunoștințelor și tehnologiilor, în special către microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, precum și diversificarea industrială și valoarea adăugată la produsele de bază.

Subliniem importanța cercetării și dezvoltării și a transferului de tehnologie în sfera sănătății umane, ținând cont de creșterea numărului de boli transmisibile și netransmisibile emergente și reemergente, inclusiv a factorilor lor de risc.
Facem apel comunității internaționale și organismelor relevante ale sistemului Națiunilor Unite să ia măsuri urgente pentru a promova accesul nestingherit, în timp util și echitabil al țărilor în curs de dezvoltare la măsuri, produse și tehnologii legate de sănătate, necesare pentru a aborda pregătirea și răspunsurile actuale și viitoare pentru prevenirea pandemiei. Aceasta include finanțarea, consolidarea sistemelor de sănătate, dezvoltarea capacităților, asigurarea durabilității lanțurilor de aprovizionare, transferul de tehnologie și know-how pentru fabricarea locală și regională și producția de contramăsuri medicale, inclusiv medicamente, vaccinuri, terapii, diagnostice, tehnologii de sănătate și alte produse de sănătate în țările în curs de dezvoltare.

Recunoaștem rolul științei, tehnologiei și inovației în identificarea și abordarea provocărilor generate de schimbările climatice, ale căror efecte afectează în mod disproporționat țările în curs de dezvoltare. Recunoaștem că toate barierele tehnologice, inclusiv cele identificate de IPCC, limitează adaptarea la schimbările climatice și punerea în aplicare a Contribuțiilor determinate la nivel național (NDC) ale țărilor în curs de dezvoltare. În acest sens, reiterăm necesitatea de a oferi un răspuns eficient la amenințarea urgentă a schimbărilor climatice, în special printr-o finanțare sporită, transfer de tehnologie și dezvoltarea capacităților bazate pe nevoile și prioritățile țărilor în curs de dezvoltare.
Recunoaștem că tehnologiile informației și comunicațiilor sunt un catalizator și un factor cheie al dezvoltării durabile.

Reafirmăm viziunea de a construi o societate informațională incluzivă, centrată pe oameni și orientată spre dezvoltare. Solicităm comunității internaționale și organismelor relevante ale sistemului Națiunilor Unite să ia măsuri urgente pentru a reduce decalajele digitale și inegalitățile în generarea de date, infrastructură și accesibilitate în și între țări și regiuni, precum și între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, acordând o atenție specială celor mai săraci și celor mai vulnerabili. Facem apel la crearea condițiilor necesare pentru a oferi țărilor în curs de dezvoltare o conectivitate accesibilă și fiabilă.

Observăm cu profundă îngrijorare disparitățile existente între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare în ceea ce privește condițiile, posibilitățile și capacitățile de a produce noi cunoștințe științifice și tehnologice. Facem apel la comunitatea internațională, la Sistemul Națiunilor Unite și la Instituțiile Financiare Internaționale să sprijine eforturile țărilor din Sud care vizează dezvoltarea și consolidarea sistemelor naționale de știință, tehnologie și inovare. Îndemnăm țările dezvoltate să mobilizeze urgent mijloace de implementare precum transferul de tehnologie, asistența tehnică, dezvoltarea capacităților și finanțarea, prin resurse noi, suplimentare și previzibile în raport cu nevoile țărilor în curs de dezvoltare în acest domeniu.

Recunoaștem că nu ar trebui impuse restricții asupra accesului țărilor în curs de dezvoltare la materialele, echipamentele și tehnologiile din Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru a menține dezvoltarea durabilă.
Recunoaștem în continuare importanța de a ajuta țările în curs de dezvoltare să abordeze provocările și oportunitățile legate de utilizarea internetului și a comerțului electronic pentru a-și dezvolta, printre altele, capacitățile lor de comerț internațional.

Susținem promovarea și implementarea politicilor de inovare specifice și direcționate, menite să stimuleze creșterea economică durabilă și crearea de noi oportunități de angajare pentru generațiile actuale și viitoare.

Reiterăm rolul crucial al Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare în sprijinirea nevoilor de dezvoltare ale țărilor din Sud și insistăm asupra necesității urgente ca țările dezvoltate să își îndeplinească angajamentul istoric în acest sens.

Subliniem importanța consolidării cooperării Nord-Sud, inclusiv a îndeplinirii angajamentelor privind Asistența Oficială pentru Dezvoltare pentru a sprijini nevoile de dezvoltare ale țărilor din Sud. În același timp, suntem de acord să continuăm să lucrăm la dezvoltarea științei și tehnologiei în țările în curs de dezvoltare prin consolidarea cooperării Sud-Sud, care este necesară pentru a ne optimiza potențialul și a ne completa resursele și expertiza, oferind în același timp căi viabile pentru a aborda provocările comune ale țărilor în curs de dezvoltare și, printre altele, să accelereze progresul în atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă.

De asemenea, încurajăm promovarea proiectelor și programelor de cooperare triunghiulară care vizează îmbunătățirea accesului țărilor în curs de dezvoltare la resurse mai multe și mai bune pentru implementarea inițiativelor tehnice și științifice. Recunoaștem faptul că cooperarea triunghiulară are ca scop facilitarea, sprijinirea și consolidarea inițiativelor Sud-Sud, prin furnizarea, printre altele, de finanțare, dezvoltarea capacităților, transfer de tehnologie și alte forme de sprijin, la cererea țărilor în curs de dezvoltare, în conformitate cu principiile a cooperării Sud-Sud, şi care trebuie condusă de ţările din Sud.

Recunoaștem că ar trebui luat în considerare un cadru tehnologic internațional, inclusiv Digital Global Compact, în conformitate cu Obiectivele de dezvoltare durabilă, care să ofere țărilor în curs de dezvoltare acces preferențial la tehnologii avansate relevante, să le dezvolte capacitățile productive, să pună capăt restricțiilor discriminatorii și să se concentreze pe cercetarea globală și dezvoltare privind progresele științifice relevante pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Recunoaștem rolul parteneriatelor cu mai multe părți interesate în stimularea investițiilor strategice pe termen lung în sprijinul dezvoltării științei, tehnologiei și inovării în țările în curs de dezvoltare, inclusiv prin finanțare inovatoare.
Ratificăm decizia noastră de a relua activitatea Consorțiului de Știință, Tehnologie și Inovare pentru Sud (COSTIS) și îndemnăm membrii Grupului să evalueze și să elaboreze strategii care să garanteze funcționarea eficientă a acestuia.
Suntem de acord ca miniștrii noștri și Înaltele Autorități pentru Știință, Tehnologie și Inovare să se întâlnească periodic, după caz, pentru a face bilanțul rolului științei, tehnologiei și inovării în agendele de dezvoltare aprobate la Națiunile Unite și pentru a consolida cooperarea Sud-Sud în aceste domenii. sfere.

Îndemnăm comisiile, agențiile, fondurile și programele regionale ale Națiunilor Unite, în special PNUD, UNESCO, UNCTAD, UNIDO, ITU și Oficiul Națiunilor Unite pentru Cooperare Sud-Sud, în cadrul mandatelor lor respective, să depună eforturi suplimentare pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare în consolidarea cadrelor instituționale și a politicilor publice legate de știință, tehnologie și inovare.

Suntem de acord să solicităm Președintelui Adunării Generale să convoace, în contextul celei de-a optzecea sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, o reuniune la nivel înalt privind știința, tehnologia și inovarea pentru dezvoltare, concentrându-se în special pe măsurile care ar trebui adoptate. pentru a satisface nevoile țărilor în curs de dezvoltare în aceste domenii.

Ne reafirmăm angajamentul de a implementa măsurile concrete cuprinse în această Declarație la nivel național și internațional.

Am convenit să declarăm 16 septembrie „Ziua Științei, Tehnologiei și Inovării în Sud”.

Ne exprimăm recunoștința guvernului Republicii Cuba, Președinte al Grupului celor 77 și Chinei, pentru organizarea și dezvoltarea acestui Summit. Avem încredere că această întâlnire va da tonul acțiunilor noastre în aceste vremuri de provocări enorme și ne va permite să avansăm spre realizarea aspirațiilor noastre legitime de dezvoltare.
(Cubaminrex)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.